ตรวจสอบสถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
 
 
 
 
 

 

  ระเบียบต่าง ๆ ข้อบังคับ/คำชี้แจง
ระเบียบ กห. ว่าด้วยการพิจารณาบำเหน็จพิเศษในเวลาปกติ พ.ศ.๒๕๒๙ ข้อบังคับว่าด้วยการเคารพ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย เงินเพิ่มพิเศษผู้บังคับอากาศยาน พ.ศ.๒๕๓๗ คำชี้แจงทหารเรื่อง รักษาเกียรติและวินัย
ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๔   ของทหาร (เพิ่มเติม)
ระเบียบกระทรวงกลาโหมการทำพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ข้อบังคับ กห. ว่าด้วยการพิจารณาบำเหน็จพิเศษ
ระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยประกาศเกียรติคุณของผู้รับุ   ในเวลาเหตุฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๒๙
  ราชการจนครบเกษียณอายพ.ศ.๒๕๒๑ การปฎิบัติเกี่ยวกับการร้องทุกข์ ร้องเรียน
ระเบียบ ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๑๗ กำหนดแบบเอกสารตามระเบียบว่าด้วย
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการใช้ การชัก หรือการแสดงธงชาติ   การรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๔
  และธงของต่างประเทศในราชอาณาจักร(ฉบับที่ ๒)พ.ศ. ๒๕๔๖ ข้อบังคับ กห. ว่าด้วยการลา พ.ศ.๒๕๓๕
กฎสำนักนายกรัฐมนตรีฉบับที่ ๖ (พ.ศ.๒๕๑๒)ออกตามความในพระราชบัญญัติ ข้อบังคับกระทรวงกลาโหม
  เครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือนพุทธศักราช ๒๔๗๘   ว่าด้วยเครื่องแบบข้าราชการกลาโหม
ข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยบัตรประจำตัว พ.ศ. ๒๕๓๒   พลเรือนคนงานและลูกจ้าง พ.ศ.๒๕๑๙
ระเบียบ บก.ฯ ว่าด้วยเงินสวัสดิการสงเคราะห์ข้าราชการ(ฉบับที่1 พ.ศ.2541 ข้อบังคับทหารว่าด้วยการแสดงความเคารพ
  และฉบับที่2 ์ พ.ศ..2544)   สำหรับพลเรือน
กฎกระทรวง พ.ศ.๒๕๒๔ ออกตามความในพระราชบัญญัติธง พ.ศ.๒๕๒๒ คำชี้แจงทหาร
กฎกระทรวงฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๒๖)ออกตามความในพระราชบัญญัติธง พ.ศ.๒๕๒๒   เรื่อง ตักเตือนให้รักษาเกียรติและวินัยทหาร
กฎกระทรวงฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕)ออกตามความในพระราชบัญญัติธงพ.ศ. ๒๕๒๒ คำชี้แจงทหาร
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการชักธงชาติในสถานศึกษาพ.ศ. ๒๕๔๗   เรื่อง รักษาเกียรติและวินัยของทหาร (เพิ่มเติม)
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการใช้ การชัก หรือการแสดงธงชาติและธงของต่างประเทศในราชอาณาจักรพ.ศ. ๒๕๒๙ คำชี้แจงกองทัพบก
เรื่อง มรรยาทและวินัยข้าราชการกลาโหมพลเรือน
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการใช้ การชัก หรือการแสดงธงชาติ และธงของต่างประเทศในราชอาณาจักร(ฉบับที่ ๒)พ.ศ. ๒๕๔๖ ข้อบังคับทหารว่าด้วย การโอนพัสดุ ของราชการทหาร พ.ศ.2490
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการใช้ การชัก หรือการแสดงธงชาติ และธงของต่างประเทศในราชอาณาจักร (ฉบับที่ ๓)พ.ศ. ๒๕๔๗ การดื่มถวายพระพร
ข้อบังคับ กห. ว่าด้วย การแต่งตั้งยศทหาร ๒๕๐๗
ข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการจัดกองทหารเกียรติยศ พ.ศ. ๒๕๒๘ ข้อบังคับทหารว่าด้วยการเคารพ
ระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการตรวจสอบภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ ข้อบังคับทหารว่าด้วยการแสดงความเคารพ
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549   สำหรับพลเรือน
ระเบียบว่าด้วยการขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา พ.ศ. ๒๕๒๑ ข้อบังคับทหารว่าด้วยการเคารพและ
ระเบียบ กห ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยหน่วยกรรมวิธีข้อมูลอัตโนมัติพ.ศ. ๒๕๒๘   การจัดกอง เกียรติทหาร
ระเบียบ กห. ว่าด้วย การแต่งตั้งยศและการเลื่อนยศ ของข้าราชการทหาร พ.ศ.๒๕๔๑ เอกสารงานกรมสารบรรณ
การเคารพ และการจัดกองทหารเกียรติยศ ตารางการฝึกทบทวนข้าราชการ พนักงาน
ราชการ และลูกจ้าง บก.ทท. ประจำปีงบประมาณ 2555 โดย ตอน บก.บก.ทท. เป็น ผู้รับผิดชอบ ในการ ดำเนินการจัดตั้งกองอำนวยการฝึก รายละเอียด

การเคารพ และการจัดกองทหารเกียรติยศ คำชี้แจง ว่าด้วยการเคารพ  
ระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการตรวจสอบภายใน พ.ศ.๒๕๕๓  
 ระเบียบ กองทัพไทย ว่าด้วยการตรวจสอบภายใน พ.ศ.๒๕๕๑  
ระเบียบ กค. ว่าด้วยการตรวจสอบภายใน พ.ศ.๒๕๕๑ คำสั่งฝึกเพิ่มพูนทักษะพลทหารกองประจำการ
ตอน บก.บก.ทท.
ระเบียบ ทท. ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายใน บก.ทท. พ.ศ.2553  
ระเบียบ บก.ทหารสูงสุด ว่าด้วย โรงเรียนเตรียมทหาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549    
ระเบียบ ทท. ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายใน บก.ทท.พ.ศ.2552    
ระเบียบ บก.ทท. ว่าด้วยการให้ทุนการศึกษาบุตร พ.ศ.2548    
ระเบียบ บก.ทท. ว่าด้วยการจัดหากำลังพล ของ บก.ทหารสูงสุด พ.ศ.๒๕๔๘    
ระเบียบ กห. ว่าด้วยการกำหนดหมายเลขประจำตัวพ.ศ.๒๕๔๙    
ระเบียบ ปฏิบัติราชการฉบับ ปรับปรุง เล่ม 1 (1/1)    
ระเบียบ ปฏิบัติราชการฉบับ ปรับปรุง เล่ม 1 (1/2)    
ระเบียบ ปฏิบัติราชการฉบับ ปรับปรุง เล่ม 2 (2/1)    
ระเบียบ ปฏิบัติราชการฉบับ ปรับปรุง เล่ม 2 (2/2)    
ระเบียบ ปฏิบัติราชการฉบับ ปรับปรุง เล่ม 2 (2/3)    
ระเบียบ ปฏิบัติราชการฉบับ ปรับปรุง เล่ม 2 (2/4)    
ระเบียบ ปฏิบัติราชการฉบับ ปรับปรุง เล่ม 2 (2/5)   คำสั่งต่าง ๆ
ระเบียบ ปฏิบัติราชการฉบับ ปรับปรุง เล่ม 4 คำสั่งกระทรวงกลาโหมที่ ๓๐/๓๑๕๘ เรื่อง
ระเบียบ ปฏิบัติราชการฉบับ ปรับปรุง เล่ม 3   การเล่นการพนัน
ระเบียบ บก.ฯ ว่าด้วยประวัติรับราชการและประวัติย่อข้าราชการ พ.ศ.๒๕๔๙ คำสั่ง บก.ทท. เรื่องการตรวจวินัยกำลังพล
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 คำสั่งแต่ตังกรรมการจัดความรู้ KM ตอน บก.บก.ทท.
ระเบียบกองบัญชาการทหารสูงสุด ว่าด้วย ใบสั่งซื้อ และใบสั่งจ้าง พ.ศ. 2542    
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย การค้าต่างตอบแทน พ.ศ.2543    
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการใช้ การชัก หรือการแสดงธงชาติ    
  และธงของต่างประเทศในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๒๙    
คำสั่งกองบัญชาการกองทัพไทย เรื่องการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2555    
กฏบัตรการตรวจสอบภายใน กองบัญชาการกองทัพไทย    
       
       
       
  พระราชบัญญัติต่าง ๆ    
พรบ.ธง พ.ศ.๒๕๒๒    
พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๕๕๑   ระเบียบคำสั่ง/สน.บก.บก.ทท.
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๑   คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๕๕๑   ผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๕๑ ระเบียบ ตอน บก.บก.ทท.ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ ๒๕๕๓
พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.๒๕๕๑  
พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.๒๕๔๒ ฉบับ (แก้ไขแล้ว) พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ.๒๕๓๔
พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ ฉบับ (แก้ไขแล้ว) คำสั่ง การแต่งตั้งคณะทำงานด้านการรักษาความ
ปลอดภัยระบบสารสนเทศ ตอน บก.บก.ทท.๔๕

 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารงานของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ พ.ศ. 2548   
คำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการพัฒนาระบบราชการ หรือพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของหน่วย พ.ศ.๒๕๕๔
พรบ.เครื่องแบบทหาร และการใช้กระบี่  
พระราชบัญญัติเหรียญราชการชายแดน พ.ศ. ๒๔๙๗ การขออนุมัติมาตรฐาน ๕ ส.และแบบประเมินการดำเนินกิจกรรม 
พระราชบัญญัติเหรียญดุษฎีมาลาพุทธศักราช ๒๔๘๔  
พระราชบัญญัติเหรียนดุสดีมาลา ( ฉบับที่ ๒)พุทธสักราช ๒๔๘๕    
พรบ.ข้อมูลข้อสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
   
 
 

หน้า //๓/๔/๕/>>>