ตรวจสอบสถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
 
 
 
 
 

 

  ระเบียบต่าง ๆ   พระราชกิจจานุเบกษา
ระเบียบสำนักนายกว่าด้วยการ รปภ.บุคคลสำคัญ    
ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร เรื่องหลักเกณฑ์การเก็บรักษา
ข้อมูลจราจร คอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ
   
ระเบียบสำนักนายกว่าด้วยการประดับเครื่องราชอิสราภรณ์ไทย พ.ศ.๒๕๔๑    
การแสดงการเคารพ    
ระเบียบกระทรวงกลาโหมว่ าด้วยประมวลจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๕๑    
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ. 2546    
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดทำแผนบริหารราชการแผ่นดิน
พ.ศ. 2547
   
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารงานของหน่วย
บริการรูปแบบพิเศษ พ.ศ. 2548 
   
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจสอบและ
ประเมินผลภาคราชการ พ.ศ. 2548
   
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดแผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548
   
 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานของหน่วย
บริการรูปแบบพิเศษ พ.ศ. 2550
   
ระเบียบข้อบังคับการเงิน พ.ศ. 2528 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ขกง.28)    
พรก.แบ่งส่วนราชการและกำหนดหน้าที่ของส่วน    
  ราชการ ทบ.,บก.ทท. กระทรวงกลาโหม ๒๕๔๔    
       
       
       
       
  พระราชบัญญัติต่าง ๆ    
พรบ.คอมพิวเตอร์ 2550    
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่2) พ.ศ. 2535    
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่3) พ.ศ. 2536    
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่4) พ.ศ. 2543    

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่5) พ.ศ. 2545

   

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่6) พ.ศ. 2546

   

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่6) พ.ศ. 2546

   

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่7) พ.ศ. 2550

   

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน(ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2553

   

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2535

   

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551  

   

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

   

พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

   

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

   

พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542

   

พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545

   

พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549

   

พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2550

   

พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2550

   

พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

   

พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 2550 (ฉบับสมบูรณ์)

   

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2550 (ฉบับสมบูรณ์)(อนุเคราะห์โดยสำนักคณะกรรมการกฤษฎีกา)

   

พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรม(ฉบับที่๖)

   

พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรม(ฉบับที่๗)

   

พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรม(ฉบับที่๘)

   

พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรม(ฉบับที่๙)

   
       
       
       
       
       
       
       
       
  งานบรรยายทั่วไป    
การบรรยายการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ และการประเมินผลรายบุคคลให้กับกำลังพล
ตอน บก.บก.ทท. โดยวิทยากรจาก กพ.ทหาร เอกสารการบรรยา
   
 
 
  แผนการจัดความรู้ KM ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2