ตรวจสอบสถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
 
 
 
 
 

 

เครื่องหมายจู่โจม เครื่องหมายหลักสูตรทหารเสือ เครื่องหมายหลักสูตรทหารมหาดเล็ก
     
     
     
     
     
     
     
     
             เครื่องหมายหลักสูตรจู่โจม

          กฏกระทรวง พ.ศ.๒๕๒๒ ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบทหารพุทธศักราช ๒๔๗๗ ว่าด้วยเครื่องแบบทหารบก ฉบับที่ ๓๙ ข้อ ๓๖ ทหารซึ่งสำเร็จการศึกษาหลักสูตรการรบแบบจู่โจมของศูนย์การทหารราบ
กรมยุทธศึกษาทหารบก , ศูนย์การทหารม้า กรมยุทธศึกษาทหารบก , ศูนย์สงครามพิเศษ หรือ
ของ ต่างประเทศ ที่ศูนย์การ ทหารราบ กรมยุทธศึกษทหารบก , ศูนย์การทหารม้า กรมยุทธศึกษาทหารบก หรือ ศูนย์สงครามพิเศษ ได้พิจารณา แล้วเห็นว่ามีมาตรฐานเทียบเท่าใช้เครื่องหมายจู่โจมติดที่อกเสื้อข้างขวาใต้แนวเครื่องหมาย
หน่วยทหารรักษาพระองค์มีลักษณะ เป็นรูปหัวเสือทำด้วยโลหะสีทองคาบดาบปลายปืน สีเงินทำให้เป็นมัน ด้ามสีน้ำตาลแกมแดงอยู่เหนือช่อชัยพฤกษ์สีเงินทำ ให้เป็นมัน ขนาดสูง ๒.๕ ซม. กว้าง ๕.๒ ซม. เครื่องหมายตามข้อนี้ประกอบกับเครื่องแบบได้ทุกชนิด

เครื่องหมายเชิดชูเกียรติหลักสูตรทหารมหาดเล็ก 
ความหมาย “เครื่องหมายหลักสูตรทหารมหาดเล็กราชวัลลภ” 
- พระเกี้ยวมีรัศมีประดิษฐ์อยู่บนพานแว่นฟ้า (สีทอง) ประกอบด้วยฉัตร 7 ชั้น
หมายถึง “พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว” (สีทอง)
ตรงกลาง เป็นรูปอาร์มมีช้างสามเศียรพื้นหลังสีชมพูภายในกงจักร                             
หมายถึง “ราชอาณาจักรไทย”
- ด้านขวา เป็นคชสีห์   หมายถึง “ฝ่ายกลาโหม คือ ทหาร” (สีทอง) 
- ด้านขวาล่าง เป็นดอกมะเขือ หมายถึง  “ความสงบสุข อ่อนน้อมถ่อมตน”
-ด้านซ้าย เป็นราชสีห์ หมายถึง “ฝ่ายมหาดไทย คือ ฝ่ายพลเรือน” (สีทอง) 
- ด้านซ้ายล่าง เป็นรวงข้าว หมายถึงประชากรของประเทศประกอบอาชีพ
หลักเกษตรกรรม
- คชสีห์ และราชสีห์ แทนความหมาย กลาโหมและมหาดไทย หมายถึง “ ข้าราชการฝ่ายทหารและฝ่ายพลเรือนที่มีหน้าที่ป้องกันและปกครองแว่นแคว้นประเทศไทย อันมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นพระประมุข”
ภาษาบาลี “วิเชตฺวา  พลตา  ภูปํ  รฏฺเฐ  สาเธตุ  วุฑฺฒิโย” แปลว่า ขอให้กองทหารจงยังพระราชาให้มีชัยชนะ และยังความเจริญให้สำเร็จในแผ่นดิน (สีทอง) 
- ขนาดกว้าง 7 เซนติเมตร สูง 3 เซนติเมตร ทำด้วยโลหะ และผ้าปัก (ข้อมูลจาก ร.๑ พัน.๔ รอ.)
เครื่องหมายเชิดชูเกียรตินี้ไม่ได้รับอนุมัติให้มีเครื่องหมายกิตติมศักดิ์ ผู้ที่มีสิทธิ คือผู้ที่จบการฝึกเท่านั้น เว้นนายทหารสัญญาบัตรชั้นยศ
พ.ต.ที่สังกัดหรือรับราชการใน กรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์เท่านั้น รายละเอียดเพิ่มเติม
 เครื่องหมายเชิดชูเกียรติทหารเสือ
          เครื่องหมายเชิดชูเกียรติทหารเสือเป็นเครื่องหมายทำด้วยโลหะประดับหน้าอกเสื้อชุดปกติ และเป็นเครื่องหมายปักด้วยไหมสีดำ ประดับที่หน้าอกเสื้อชุดฝึกเบื้องขวา ของทหารเสือทุกนายคือเครื่องหมายที่ได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ องค์ผู้บังคับการพิเศษกรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ฯทรงพระราชทานพระราชดำริ ให้มี การฝึกในหลักสูตร ทหารเสือนี้ ซึ่งความหมายของเครื่องหมายเชิดชูเกียรติมี ดังนี้
             หัวใจสีม่วงประดับพระนามาภิไธยย่อ สก.
                          หัวใจสีม่วง หมายถึงผู้บริสุทธิ์ ผู้มีความซื่อสัตย์ สุจริต และจริงใจเป็นที่ตั้ง ทั้งนี้เพราะ ผู้ที่ใกล้เสียชีวิตหัวใจจะกลาย จากสีแดงเป็นสีม่วง และในห้วงเวลานั้น บุคคลผู้นั้นจะไม่มีการพูดปดโกหกหรือปิดบังสิ่งใด ๆ ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ได้ทรงพระราชทานหัวใจสีม่วงนี้แก่กำลังพลใน กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ ฯ ทุกนายด้วยทรงมุ่งหวัง ให้กำลังพลทหารเสือทุกนาย เป็นผู้มีความสื่อสัตย์ สุจริต และจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
                        ส่วนพระนามาภิไธยย่อ "สก" หมายถึง สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ องค์ผู้พระราชทานกำเนิดทหารเสือ
เสือประคองหัวใจสีม่วง หมายถึง กำลังพลทหารเสือทุกนาย ที่เทิดทูนความซื่อสัตย์ สุจริต และจงรักภักดี แทบเบื้องยุคลบาท องค์พระมหากษัตริย์ และราชวงศ์ด้วยความจริงใจ
                        ภูเขา - เกลียวคลื่นและก้อนเมฆ หมายถึง ทุกหนทุกแห่งไม่ว่าจะเป็น บนฟ้า พื้นดิน ภูเขา หรือในทะเล ทหารเสือทุกนาย พร้อมที่จะดั้นด้นไป เพื่อรักษาไว้ซึ่งความปลอดภัยของชาติ และองค์พระมหากษัตริย์
                         " ทหารเสือ " ภายในแพรสบัดชายสีฟ้า หมายถึง ทหารเสือที่สำเร็จในหลักสูตรการฝึก ส่วนแพรสบัดชายสีแดง หมายถึงทหารเสือกิตติมศักดิ์ ซึ่งประดับให้กับผู้ที่กระทำคุณงามความดี ให้แก่ชาติ และพระราชบัลลังก์ โดยสม่ำเสมอ

หน้าต่อไป